Служба Трудова медицина “ЕСПЕРЕКС” – Пловдив

April 28, 2017
ЗА НАС

EXСлужба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС е създадена през 2008 година от Д-р Петко Сербезов с цел да осигури    на българския бизнес качествен и ценово балансиран продукт. Дружеството е регистрирано като Служба по Трудова медицина в Министерството на здравеопазването с номер № 356/04.09.2008 г.

ЕСПЕРЕКС е консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд. Управител на дружеството и Ръководител на Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС е Д-р Сербезов.

НАШИЯТ ЕКИП, Служба трудова медицина ЕСПЕРЕКС

Д-р Петко Сербезов започва работа в служба по трудова медицина веднага след дипломирането си от Медицински университет – Пловдив. Провежда обучения по Първа долекарска помощ при поражения от електрически ток, агресивни химикали, трудови злополуки и индустриални аварии. Автор на кратък наръчник по Първа долекарска помощ. През 2008 създава Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС ЕООД.

Инж. Анета Миланова е дипломиран инженер – металург, работи повече от 25 години в КЦМ – Пловдив, като технолог и инспектор по Охрана на труда и Техника на безопасност. Работи по проблемите на безопасността в агресивна и прахова среда с наличие на тежки метали, комбинираното действие на електромагнитни полета и агресивни химикали, електро и пожарна безопасност в производството.

Д-р Надя Сербезова след дипломирането си от Медицински университет – Пловдив работила повече от три години в сферата на Спешна и неотложна помощ. В периода 2005 – 2007 г. осигурява ежедневно наблюдение и лекарска помощ на работещите в завод „Юрий Гагарин – БТ“, Пловдив. Специалист по Ушно-Носно-Гърлени болести.

Д-р Сербезов работи от 2004 година с клиенти като:

 • “Водоснабдяване и Канализация” – Пловдив
 • “ЕВН – България електроразпределение” – Пловдив
 • “Международен панаир – Пловдив”
 • “ВМЗ” – Сопот
 • “Оптико-механичен завод” – София
 • “Юрий Гагарин – БТ” – Пловдив
 • Корпорация “Съединение”
 • хотел “Санкт Петербург” – Пловдив
 • хотел “Тримонциум” – Пловдив
 • “Спайдер груп” – Пампорово
 • “Военно окръжна прокуратура” – Пловдив
 • “Окръжна следствена служба” – Пловдив
 • строителна фирма “Язов” – Пловдив

Гаранция за нашата работа при желание от ваша страна могат да Ви дадат Ръководителите на отделите по Охрана на труда или БЗР в съответните фирми. Горепосочените фирми са големи и сериозни имена и координати за връзка с тях могат лесно да бъдат нaмерени от самите вас.

УСЛУГИ

Нашите експерти ще ви осигурят всички основни услуги:

 • Консултации по здравословни и безопасни условия на труд:
 • Оценка на риска на работните места.
 • Ежегодно подаване на Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ към ИА “Главна Инспекция по Труда”
 • Допълване на документацията във фирмата по трудовото законодателство.
 • Инструкции, правилници и инструктажи на персонала.
 • Обучения на работещите и ръководния персонал.
 • Здравен мониторинг и медицински анализи.
 • Експертна помощ относно физични, химични и биологични фактори.
 • Физиология на труда и ергономия.
 • Оптимизация на трудовия процес.
 • Промоция на здравето на работното място, борба със стреса и тиймбилдинг.
 • Организиране на профилактични прегледи на работещите.
 • Експертиза на работоспособността
 • Ергономия и физиология на труда
 • Водене на здравна документация и архив.

Консултации по ЗБУТ

Службите по трудова медицина имат функции на консултанти по Здравословни и безопасни условия на труд.

Тяхно е задължението да окажат съдействие на работодателя за въвеждане във фирмата на работеща система за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Освен множеството документи и заповеди, чието наличие в една фирма не е самоцелно, необходимо е и персонално ангажиране на ръководството със здравето и безопасността на работещите. В по-малките фирми това означава, че лично управителя поема повечето вътрефирмени задължения по осигуряване на работеща система по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/.

В по-големите фирми се определя или назначава щатен или нещатен отговорник по здраве и безопасност при работа. Същият поема воденето на документацията, инструктажите, спазването на срокове и т.н.  Единственото изискване е това лице да не е подчинено на друг освен на висшето ръководство на фирмата – управителя, президента или управителния съвет.

Целта на подобно изискване е никой друг във фирмата да не може да оказва натиск по административна линия на Отговорника по БЗР. Друга не по-малка цел е тесния контакт с ръководството на фирмата, което по този начин е винаги запознато с проблемите на безопасността.

Измервания на работната среда

Измерванията на определени фактори на работната среда са единствения обективен метод за доказване на съответствието на условията на труд с нормативните изисквания. Независимо при колко добри условия работим – пълна липса на вредности и минимални опасности  има два фактора, които действат и в скъпите офиси високо над улиците и в минните галерии на стотици метри под земята.

Кои са тези фактори?

Те са микроклимата и осветеността.
Електричеството е другият наш постоянен спътник и тъй като непрекъснатия ни досег с различни уреди изисква периодична проверка на защитата – импедансът на контура “фаза – защитен проводник” е третият “фактор”, който подлежи на здължителна периодична проверка. Изброените до тук фактори са минимумаизмервания необходими за почти всяко едно работно място в настоящият момент.

Кой извършва проверките?

Това са акредитирани от БСА – Българска служба за акредитация лаборатории и органи наричани Органи за контрол /ОК/. Те имат различен обхват на контрол -  факторите, за които ОК имат техническа възможност и акредитация се различават и не покриват абсолютно всичко.

Прегледи

Според действащото законодателство Службите по трудова медицина не са здравни заведения по смисъла на Закона за здравето и съответно нямат право да извършват диагностично-консултативна дейност. Накратко – службите по трудова медицина не могат да извършват медицински прегледи.

Остава задължението им:

 • да извършват здравен мониторинг на работещите;
 • да водят здравни досиета на работещите;
 • да съхраняват същите досиета за 50 години;
 • да правят анализи на здравното състояние на работещите;
 • да определят вида на специалистите за периодичните прегледи;
 • да определят вида на специалистите за предварителните прегледи;
 • да дават заключения за пригодността на работещите за дадена работа;
 • да дават заключения за пригодността на лица под 18 години за дадена работа;
 • да дават индивидуални съвети на работещите;
 • да насочват работещите към личния лекар или съответните специалисти при нужда;

Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС изпълнява горните си задължения в рамките на абонаментното обслужване – без увеличение на цената.

ОБУЧЕНИЯ

Обучаваме лицата провеждащи инструктажите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ЕСПЕРЕКС извършва всички изисквани от закона обучения на Комитетите и Групите по условия на труд.

Подготвя и изпълнява програми за обучение на работещите по правилата за първа долекарска помощ при опасностите произтичащи от обичайната, извънредната и аварийната дейност на вашата фирма.

Извършваме подготовка, обучение и практическа проверка на знанията на  групите и екипите за първа долекарска помощ в условия на промишлени аварии и природни бедствия.

Обучението по първа долекарска помощ има три степени подходящи за различните типове фирми и индустриални дейности.

Началното ниво включва основни умения за кръвоспиране, временни превръзки и транспорт на пострадали.

Разширеното ниво включва обучение за кардио-пулмонална ресусцитация /КПР/ или т.нар. “Изкуствено дишане и сърдечен масаж”, полева сортировка, приом на Хаймлих, интоксикации и ухапвания.

Специализираните курсове се правят за специални производства и условия на труд със специфични опасности изискващи специфично обучение.

КОНТАКТИ

Служба Трудова медицина “ЕСПЕРЕКС” – esperex.bg

Адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.81, вх.Б, ап.34;
Моб. тел.: 0878 33 00 47
E-mail: esperex@ gmail.com

Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 41, ап.12

Текст и изображения: esperex.bg

Comments are closed.