Застрахователна компания “Надежда” АД – София

October 5, 2014
ЗА НАС
ScreenHunter_7055 Oct. 05 17.11Застрахователна компания “Надежда” АД е правоприемник на Здравноосигурителна компания „Надежда” АД, която е основана през 2004 год. В продължение на 9 години ние успешно присъстваме на здравноосигурителния пазар, утвърдихме авторитет на коректен и надежден партньор с над 500 лечебни заведения. Чрез внимание и специална грижа към всеки осигурен, ние създадохме стабилен авторитет и изградихме доверие в своите многобройни корпоративни и индивидуални клиенти.

С решение № 594-03 от 25.07.2013 г. на Комисията по финансов надзор се лицензирахме за извършване на пълния обем здравни услуги, разрешени от Закона за здравно осигуряване – застраховка „Заболяване”, както и за застраховка „Злополука”. Новите застраховки са в съответствие с изискванията на по т. 1 и т. 2 от Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Дружеството има записан и изцяло внесен капитал в размер на 5 милиона лв.

За изпълнение на поетите ангажименти към застрахованите лица, ние разполагаме с изградена национална мрежа от лечебни заведения в страната с изпълнители на медицинска помощ – с почти всички лечебни заведения на национално ниво, с областните и общински лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в зависимост от местоживеенето на застрахованите лица.

Наличието на координатори в лечебните заведения по местоживеене на клиентите ни, динамичната връзка с тях и широкия кръг висококвалифицирани специалисти, с които разполагаме, са гаранция за качеството на здравните услуги.

ЗАСТРАХОВКА ЗАБОЛЯВАНЕ

Срещу получаване на застрахо­вателна премия ЗК”Надежда” АД поема рискове, произтичащи от заболяване, бременност и раждане на застрахованите лице, свързани с финансовото обезпечаване на определени медицински услуги и стоки.
Финансовото обезпечаване се извършва по един от следните  начини:
-  абонаментно обслужване в лечебно заведение, с което компанията има сключен договор;
- изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, които не са договорни партньори на ЗК „Надежда”;
-  възстановяване на направените разходи от застрахованото лице.
Застрахователните договори са индивидуални, се­мейни и групови.
- индивидуален застрахователен договор е този, съгласно който се застрахова едно физическо лице. По тези застраховки притежател на полицата може да бъде застрахованото лице или друго физическо или юридическо лице.
-  семеен застрахователен договор е този, съгласно който се застраховат членовете на едно семейство. Притежател на полицата може да бъде член на семейството или друго физическо или юридическо лице.
-  групов застрахователен договор е този, съгласно който се за­страховат групи от няколко лица предварително формирани с не застрахователни цели.

Здравна застраховка заболяване „Надежда”  покрива здравни услуги и стоки, обособени в следните пакети:

 1. Пакет “Профилактика на здравето и предпазване от заболяване”;
 2. Пакет “Извънболнична медицинска помощ”;
 3. Пакет “Болнична медицинска помощ”;
 4. Пакет “Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ”;
 5. Пакет  “Възстановяване на разходи”;
 6. Пакет „Дентална помощ”

Всеки пакет може да бъде избран с едно от трите нива на покритие – основен, пълен и лукс.

Ако все още нямате сключена здравна застраховка, за да направите запитване за оферта, моля изтеглете и попълнете следния
Формуляр-личен здравен въпросник
Изпратете на адрес office@ zzoknadejda.bg попълнен формуляра и ние ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА

Обект на застраховката
Застраховат се български или чуждестранни граждани гости, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон в България.

Покрити рискове

 • смърт вследствие злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 • репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
 • кражба чрез взлом или загуба на личен багаж;
 • гражданска отговорност на госта за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Териториална валидност
Застраховката е в сила за събития, настъпили на територията на хотела или извън него, включително и по време на кратки екскурзии на госта в страната, когато не е прекратена регистрацията му в хотела.

Застрахователна сума
Застрахователната сума и лимитите на отговорност се определят по договореност между хотелиера и Застрахователя.

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховка „Спокоен дом”

Застраховката се прилага за движимо и недвижимо имущество на физически лица, включително сгради (апартамент или къща), обзавеждане, битова техника и други.

Основното покритие по застраховката включва рисковете пожар, природни бедствия (буря, проливен дъжд, градушка, наводнение и др. подобни), теч на тръбопровадна вода, удар от превозно средство или животно, и късо съединение или токов удар, както и необходимите разходи за ограничаванена вредите, разчистване на развалини и останки, алтернативно настаняване (ако жилището е станало необитаемо вследствие застрахователно събитие) и за преместване, предпазване и съхранение на движимо имущество.

По Ваш избор покритието може да бъде разширено и по отношение на земетресение, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или с техническо средство, или грабеж, покритие за стъкла на база „всички рискове”, гражданска отговорност към трети лица вследствие застрахователно събитие или други рискове съобразно конкретния случай. Това Ви дава възможност да получите обхвата на покритие, който е подходящ конкретно за Вашето имущество.

Застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност, без опис на имуществото, освен ако по Ваше желание не е необходимо посочването на конкретни външни обекти (огради, беседки и др. подобни) или на вещи с относително висока стойност. Опростеният начин на сключване и обслужване на застраховката е нейно допълнително предимство.

Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор.

Застрахователната премия се определя на база тарифата на ЗК „Надежда” АД, осигуряваща най-високо качество на най-добра цена.

Компанията осигурява и определяне на застрахователното обезщетение от независими експерти и своевременното им плащане с оглед максимална защита на своите клиенти.

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Основното покритие по застраховката включва рисковете: пожар, удар от мълния, буря, проливен дъжд, градушка, свличане или срутване на земни маси, падане на ледена или снежна маса, удар от други предмети вследствие буря или градушка, злоумишлени действия на трети лица.
По Ваше желание покритието може да бъде разширено и по отношение рисковете кражба или грабеж на цялото МПС, пътнотранспортно произшествие и допълнителните разходи вследствие застрахователно събитие за ограничаване на вредите, пътна помощ и други.

Застрахователната сума се определя по фактура (за автомобили на възраст до 1 година) или на база експертна оценка от компанията.

Застрахователната премия се определя на база тарифата на ЗК „Надежда” АД, съобразена с условията на пазара и осигуряваща най-високо качество на най-добра цена.

Размерът на застрахователното обезщетението се определя от външни експерти с цел максимално съответствие спрямо понесените от Вас загуби.
Обезщетението се изплаща в срок от 14 дни след доказване на щетата по основание и размер.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_7048 Oct. 05 17.10ScreenHunter_7051 Oct. 05 17.10ScreenHunter_7052 Oct. 05 17.10ScreenHunter_7053 Oct. 05 17.11ScreenHunter_7054 Oct. 05 17.11
КОНТАКТИ

Застрахователна компания “Надежда” АД – София – zknadejda.bg
Адрес: гр.София 1700,р-н Лозенец, ж.к. Витоша , ВЕЦ-Симеоново №999
Тел./Факс: 02 962 05 34
Моб. тел.: 0889 201 517
E-mail: office@ zknadejda.bg

Текст и изображения: zknadejda.bg

Comments are closed.