МБАЛ “Благоевград”

June 17, 2013

MBAL- Blagievgrad“МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД - гр. Благоевград е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

 

ЗА НАС
“МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД - гр. Благоевград има ясно формулирана обществена мисия:

Да осигурява качествена и достъпна стационарна   и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика;

Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или  отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.

Болницата е база за практическо обучение на студенти и специализанти

Mисията, основните цели и задачи, съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от Благоевградска област.

Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.


Мисията на лечебното заведение се реализира в няколко  направления:

МИСИЯ – НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА:
> Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;
> Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;
> Сьздаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;
> Постоянно наблюдение на социалната среда и на вьзможностите за адаптиране кьм промяната

МИСИЯ – РЕГИОНАЛНА:
> “МБАЛ-Благоевград” АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
> Да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
> Да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

ЦЕЛТА на “МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД
е  да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.

ЗАДАЧИ, които решава 
“МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД
в контекста на горепосоченото са:

1. Оказване на своевременна, достатъчна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична,  лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията:
> вътрешни болести;
> гастроентерология;
> кардиология;
> ендокринология и болести на обмяната;
> клинична хематология;
> ревматология;
> нефрология;
> клинична токсикология;
> клинична алергология;
> пневмология и фтизиатрия;
> детски болести;
> акушерство и гинекология;
> неонатология;
> анестезиология и интензивно лечение;
> хирургия;
> съдова хирургия;
> ортопедия и травматология; 
> урология;
> неврология;
> неврохирургия;
> очни болести;
> ушно-носно-гърлени болести;
> инфекциозни болести;
> трансфузионна хематология;
> физикална и рехабилитационна медицина;
> клинична лаборатория;
> образна диагностика;
> сьдебна медицина;
> обща и клинична патология,
в съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика;

Диагностично-лечебната дейност се осъществява чрез: 
• екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
• взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и др.;
• инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ;
• най-ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва общините от Благоевградска област. 
Населението на региона се насочва към “МБАЛ- Благоевград” за консултативна и стационарна помощ (поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници).

 

ЗА ПАЦИЕНТА

Постъпването (хоспитализацията) на пациент в болницата става с “Направление за хоспитализация” в планов или спешен порядък, като насочването може да бъде от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.

За планов прием личният лекар или специалистът от извънболнична помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Приемно-консултативно отделение (ПКО) на болницата, след което специалист от МБАЛ – Благоевград определя кога ще бъде осъществено хоспитализирането в съответното отделение и ще запише датата за прием в “Направлението за хоспитализация”.

Лекарят трябва да обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен или отказвате избраното от лекаря лечение – подписвате декларация.

Може да получите спешна медицинска помощ в Спешно отделение, откъдето при нужда ще бъдете насочени за хоспитализация в съответното отделение на болницата.

Ако идвате при нас без издадено “Направление за хоспитализация”, т.е. – Вие сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен от ПКО съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на МБАЛ - Благоевград. Лекарят от ПКО информира Началник отделението за случя, след което се преценява дали състоянието Ви налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

Преди да бъдете хоспитализиран в болница, трябва да информирате личния си лекар за това, както и да организирате (ангажирате) роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви в болницата.

ИНФОРМАЦИЯ

Платени услуги извършвани в “МБАЛ – Благоевград” АД

Платени услуги извършвани в “МБАЛ – Благоевград” АД

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД” АД  гр.Благоевград,
ул. “Славянска” № 60,тел.073/82-92-329; факс:073/88-41-29

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: Д-Р КР.МИХАЙЛОВ

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ
1.    Копие на История на заболяването до съдебните власти – 20 лв.
2.    Удостоверение до съдебните власти – 10 лв.
3.    Удостоверение за социално заведение – 10 лв.
4.    Удостоверение за психологическа пригодност за охранителна дейност – 35 лв.
5.    Удостоверения до застрахователни дружества – 5 лв.
6.    Удостоверения за кадрови войници – 5 лв.
7.    Медицинско за студенти и ученици – 5 лв.
8.    Медицинско за работа – 5 лв.
9.    Медицинско за работа в чужбина – 5 лв.
10.    Медицинско за брак и шофьори – 5 лв.
11.    Свидетелство за оръжие и охрана и ЗЗКИ – 20 лв.
12.    Издаване на епикриза дубликат – 10 лв.
13.    Издаване на болничен лист дубликат до 5 год.  назад – 10 лв.
14.    Издаване на болничен лист дубликат над 5 год. назад – 20 лв.
15.    Служебна бележка до Бюрото по труда, Социални грижи – 5 лв.
16.    Документи за ТЕЛК – 10 лв.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ОБЩО ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
1.    Амбулаторен първичен преглед – 20 лв.
2.    Амбулаторен вторичен преглед -15 лв.
3.    Преглед в дома на пациента:
3.1.    с транспорта на пациента – 25 лв.
3.2.    с транспорт на „МБАЛ – Благоевград” АД – 30 лв.
4.    Консултация с друг специалист – 15 лв.
5.    Инжекции :
5.1.    мускулна – 5 лв.
5.2.    подкожна – 5 лв.
5.3.    венозна – 10 лв.
6.   Парентерални инфузии:
6.1. до 30 минути – 10 лв.
6.2.    над 30 минути – 20 лв.
7.   Интрадермални, скарификационни, конюктивални тестове
7.1. с консумативи на пациент -3 лв.
7.2. с консумативи на болницата 5 лв.
8.    Стомашна промивка – 10 лв.
9.    Чревна клизма – 10 лв.
10.   Поставяне на абокат – 6 лв.
11.   Смяна на постоянен катетър – 10 лв.
12.   Въвеждане на уретрален катетър – 10 лв.
13.   Превръзка на рана /без консуматив/:
13.1.с дренаж – 15 лв.
13.2.без дренаж – 10 лв.
14.   Отстраняване на хирургични шевове – 10 лв.
15.   Хирургичен шев на меки тъкани – 10 лв.
16.   Вторичен шев на  гранулираща рана – 10 лв.
17.   Екстракционна обработка на рана – 25 лв.
18.   Легло за придружители на ден(без храна) – 7 лв.
19.   Легло за придружител на ден с храна по болнично меню -10 лв.
20.   Леглоден в терапевтично отделение:
20.2.    в обикновена стая – 60 лв. 25.2.във ВИП стая -80 лв.
21.   Леглоден в  отделение с  хирургичен профил:
21.1. в обикновена стая – 60 лв.
21.2.във ВИП стая – 80 лв.
22.   Леглоден в интензивен сектор – 105 лв.
23.   По избор на индивидуален сестрински пост – 50 лв. за 24 часа.
24.   Транспорт на болен по желание  в рамките на града – 15 лв.
25.   Транспорт на болен по желание до гр. София без лекар – 100 лв.
26.   Транспорт на болен по желание до гр.София с лекар – 150 лв.
27.   Транспорт до областта – за 1 км. – 1,00 лв.

КОНТАКТИ

“МБАЛ – Благоевград” – mbalblagoevgrad.com

Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. “Славянска” № 60,
Tел.: 073 / 82 92 329, факс 073 / 88 41 29
E-mail: mbal_bl_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbalblagoevgrad.com
 

Comments are closed.