Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) “Доверие”

June 11, 2013

DZO-DoverieОбединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) “Доверие” АД е дружество за доброволно здравно осигуряване, лицензирано от Държавната агенция за здравноосигурителен надзор, съгласно Закона за здравно осигуряване, с Лицензии №,№ 6, 7, 8, 9 и 10 (ДВ бр. 105 от 04.12.2001 г.) и уставен капитал в размер на 2 000 000 лв.

 

ЗА НАС

Кои сме ние?

ОЗОФ “Доверие” АД е фонд за доброволно здравно осигуряване, който покрива както обикновените, така и специфичните здравни потребности на всеки осигурен. С помощта на нашия осигурителен фонд непоносимите в много случаи разходи за лечение се превръщат в поносими текущи осигурителни вноски. Фондът е водещ в сферата на доброволното здравно осигуряване, като предоставя на своите клиенти медицинско обслужване на съвременно равнище, съизмеримо с високите стандарти в здравеопазването на развитите страни. Фондът гарантира необходимото по качество, обем и срок медицинско обслужване от висококвалифицирани лекари-специалисти, доценти, професори от лечебните заведения на национално и областно ниво.

Предмет на здравното осигуряване е оказване на съвременна високоспециализирана диагностично-консултативна болнична помощ и рехабилитация за опазване, възстановяване и подобряване здравето на осигурените лица, както и възстановяване на разходи за лекарствени и помощни средства.

В системата на ОЗОФ “Доверие” АД за здравното осигуряване са заложени принципите за взаимопомощ сред осигурените, отговорност за собственото здраве, свободен избор на лекар, ефективност и икономичност на здравните услуги.

Здравното осигуряване в ОЗОФ “Доверие” АД не Ви лишава от възможността да се лекувате в обществените здравни заведения и да ползувате услугите на задължителното здравно осигуряване.

Здравното осигуряване се осъществява след подписване на договор за индивидуално, семейно или групово осигуряване.

2. Какво предлага доброволното здравно осигуряване?

Здравните услуги, които Ви предлага ОЗОФ “Доверие” АД са включени в пет вида пакети:

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване.

Извънболнична медицинска помощ.

Болнична медицинска помощ.

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия пре предоставяне на медицинска помощ.

Възстановяване на разходи.

Здравното осигуряване, съгласно Закона за здравно осигуряване, е два вида – здравно осигуряване с възстановяване на разходи и абонаментно здравно осигуряване. При първия вид, осигуреното лице свободно избира лечебното заведение и лекар, заплаща за оказаната му медицинска помощ и срещу представени документи, съгласно Общите условия, Осигурителят му възстановява разходите до определен лимит. При абонаментното здравно осигуряване, осигуреното лице избира лечебно заведение от списъка на осигурителя. Към всяко лечебно заведение има определен лекар – Координатор, който е ангажиран да организира обслужването в самото лечебно заведение. Осигуреното лице не заплаща никакви суми за оказаната му медицинска помощ в рамките на закупения от него пакет здравни услуги.

В зависимост от обема на предлаганите услуги, всеки от петте вида пакети се разделя на два типа – основен и пълен.

Здравните услуги предлагани в пакет “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” дават възможност за широк обем промотивна и профилактична дейност, с която се цели повишаване на здравната култура на осигурените лица и личния им ангажимент към собственото им здраве, от една страна и ранна диагностика на социално значимите заболявания – артериална хипертония, захарен диабет, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и злокачествени заболявания – от друга страна. Чрез този пакет здравни услуги се откриват и рисковите фактори за тези заболявания и се предлагат на осигурените лица индивидуални и групови програми за първична профилактика. Пакетът дава възможност за използуване на резултатите от провежданата профилактика за анализ на рисковите фактори на работното място при груповите форми на здравно осигуряване.

При получаване на покана за профилактичен преглед, Вие трябва да се явите в избрано от Вас лечебно заведение от списъка на Осигурителя в определения съвместно срок. След приключване на всички консултации и изследвания, лекарите, констатирали отклонение в здравословното състояние, назначават допълнителни консултации, изследвания и лечение, когато това е необходимо.

Пакет “Извънболнична медицинска помощ” предлага здравни услуги на ниво специализирана извънболнична медицинска помощ. Чрез него осигурените лица имат възможност за директно ползуване услугите на специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата гама лабораторни и функционални изследвания, включително високоспециализирани медико-диагностични иследвания (скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.), в рамките на пълното ниво на покритие, което предлагаме. Пакетът включва и регламентираните със Закона за здравното осигуряване такси за медицински услуги, заплащани по задлъжителното здравно осигуряване. Нашата цел с този пакет здравни услуги е да скъсим диагностичния процес (предоставяйки го в компетенциите на специализираната извънболнична помощ), да спестим време на осигурените лица и да им предоставим възможност за широк избор на специалисти и лечебни заведения, както по местоживеене, така и на областно и национално ниво на здравната система.

При абонаментно здравно осигуряване, осигурените лица избират свободно лечебно заведение от листата на Осигурителя. При необходимост от медицинска помощ, осигуреното лице се обръща към координатора на избраното лечебно заведение, който е задължен да осигури цялостното обслужване с максимално пестене на време в съответното лечебно заведение. Осигуреното лице може да се обръне и към посочен в договора Координатор на ОЗОФ “Доверие” АД, когато има нужда от съвет или съдействие по всякакъв проблем, предмет на доброволното здравно осигуряване. Пред съответното лечебно заведение осигуреният се легитимира със своя осигурителен талон и лична карта. Осигуреното лице не се нуждае от направление от своя общопрактикуващ лекар за достъп до всяко лечебно заведение от листата на Осигурителя.

Пакет “Болнична медицинска помощ” предоставя възможност за стационарно лечение и санаториална рехабилитация по избор на осигуреното лице, в зависимост от естеството на заболяването, изискващо болнично лечение и независимо от местоживеенето на осигуреното лице. С този пакет, при абонаментно здравно осигуряване, се избягва времето за чакане за планова хоспитализация и се предлага право на избор на лекар по време на стационарния престой. В услугите, предлагани в пакета, се включват и регламентираните със Закона за здравноосигуряване такси за болничен престой. При необходимост от болнично лечение, осигуреното лице се обръща към координатора на избраното от него болнично лечебно заведение, който е задължен при неотложен проблем да го настани за лечение веднага, а при планова хоспитализация – до 48-я час от уведомлението. При основното ниво на покритие, осигуреното лице има право на 15 дни болнично лечение. В рамките на 30 дни годишно, при пълен пакет, осигуреното лице има право, както на болнично лечение, така на санаториално лечение, назначено от лекар-специалист.

Пакет “Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” включва дейности по налюдение и грижи за болен, при болнично лечение. Той дава възможност за ползуване на битови услуги по време на стационарно и санаториално лечение, които пакетът за болнична медицинска помощ не покрива (самостоятелна стая, телефон и др.).

Пакет “Възстановяване на разходи” Ви позволява да ползувате предложените в него здравни услуги (медикаменти, очила и др.) до съответния лимит и, след представяне на необходимите документи, да Ви бъдат възстнановени дължимите суми. Предлаганите здравни услуги покриват почти изцяло възможните здравно-медицински ситуации, в които може да се окаже осигуреното лице.

Осигурителят гарантира извършването на здравни услуги, потребност от които е възникнала, поради остро заболяване извън територията на постоянното местоживеене.

3. Как можете да се осигурите?

Подробна информация за това, какво представлява здравната осигуровка, можете да получите в централата на ОЗОФ “Доверие” АД в гр. София, бул. “Княз А. Дондуков” № 82 на тел./факс: 943 48 50; 943 32 20 и 943 49 74. Кандидатът за индивидуално, семейно или групово осигуряване трябва да се запознае с Пакетите здравни услуги, Общите условия на осигуровката и Тарифата, за да избере желания вид и обем предлагани услуги. Заедно с това ще Ви бъде предоставен списък с лечебни заведения в цялата страна, с които ОЗОФ “Доверие” АД има подписани договори, където по всяко време можете да се обърнете за медицинска помощ.

Изборът на здравни услуги, на лекар и на лечебно заведение се извършва от Осигуряващия. Осигуряващ може да бъдете Вие, главата на Вашето семейство, Вашият работодател.

След направения избор на пакети здравни услуги, Осигуряващият попълва следните документи: При индивидуално, семейно и групово осигуряване до 50 лица – декларация за здравното състояние на кандидата. При групово осигуряване над 50 лица – образец на списък.

4. Какво трябва да направите?

При индивидуално осигуряване.

В срок до пет дни след предаване на декларацията за здравословно състояние, Осигурителят Ви уведомява, че е готов да подпишете осигурителен договор, или да се явите при лекар за преглед и издаване на лекарско удостоверение, ако имате някакво заболяване. Декларацията и лекарското удостоверение са валидни до три месеца от датата на съставянето им.

На основата на попълнената Декларация и заключението на лекаря, извършил прегледа, Осигурителят сключва здравноосигурителен договор с Вас или прави мотивиран отказ.

При семейно осигуряване.

Към попълнените декрларации на родителите се попълват от тях и специални декларации за непълнолетните деца. Редът за явяване на лекарски преглед, когато това е необходимо, е както при индивидуалното осигуряване. На лекарски преглед подлежат и децата.

При групово осигуряване на 50 и повече лица.

Осигуряващият изготвя и предава на Осигурителя списък на лицата за осигуряване по образец на ОЗОФ “Доверие” АД.

5. Какво трябва да знаете за Вашия осигурителен договор?

Осигурителният договор се сключва в писмена форма на базата на представените документи. Договорът влиза в сила от 00.00 ч. на деня след внасянето на премията. Сключеният здравноосигурителен договор се получава лично от Осигуряващия срещу подпис. Срокът на здравноосигурителния договор е не по-малък от една година.

6. Какви документи получават осигурените лица и как ползуват здравните услуги?

От деня на началото на здравноосигурителния договор на осигуреното лице се връчва срещу подпис здравноосигурителен талон. Талонът е Вашата легитимация при ползуване на медицински услуги.

7. Какво още трябва да знаят осигурените лица?

Осигуряването е лично и правата не могат да бъдат преотстъпвани.

Фондът стимулира осигурентие лица с различни отстъпки, които зависят от броя на осигурените, комбинацията от пакети медицински услуги и продължителността на здравноосигурителния договор.

 

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

  • Дентална помощ
  • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
  • Извънболнична медицинска помощ
  • Болнична медицинска помощ
  • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия
  • Възстановяване на разходи

 

КОНТАКТИ

Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) “Доверие” - ozof-doverie.com

Адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев, № 5 Софарма Бизнес Тауърс тяло А ет. 5
Тел.: (+ 359 2)987-16-59
Тел./факс: (+ 359 2)987-10-37
Е-mail: ozof_doverie_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: ozof-doverie.com

Comments are closed.