Служба по трудова медицина “Д-р Илия Рупов” ЕООД

July 5, 2013
ЗА НАС

Ilia_Rupov220x110 Имаме удоволствието и честта да ви предложим услугите на Служба по трудова медицина “Д-р Илия Рупов” ЕООД град Сливен.
Службата работи от м.юли 2001 година, и постоянно обновява услугите си, в зависимост от новата нормативна база.
Кои сме ние и какво можем? Какво Ви предлагаме?
Обслужване от лекари и специалисти в дейността, свързана със здравословните и без опасни условия на труд: защитени специалности по “Трудова медицина”, “Токсикология”; сертифицирани експерти и одитори на здравословните и безопасни условия на труд; строителен инженер; координатор строителство; магистър счетоводител; психология на труда, и други;
обслужване от компететни специалисти с продължителен стаж в областта на контрола на здравословните и безопасни условия на труд;
знания и опит, свързани не само с познаване на нормативната база, но и с начините как законно да се заобикали бюрокрацията;
предлагане на услуги, свързани практически с всички Ваши задължения не само по Кодекса на труда и ЗЗБУТ, но и по Законите за счетоводството, за ДДС, за корпоративното подоходно облагане, и поднормативните им уредби;
присъствуваме на проверките от контролните органи; подпомагаме Ви преди, по време и след техните проверки;
ние следим вместо Вас нормативната база, и своевременно работим по нейното свеждане и изпълнение от Ваша страна.
Ние ценим Вашето време: разработките ни са във вид, готови за подпис и печат; те съдържат всичко необходимо за Вас, и ако ги спазвате, даже и без да сте прочели съответния нормативен акт, гарантираме, че няма да имате проблеми с контролните органи.
Не е необходимо да търсите помощ от други лица и организации, по въпроси и дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Ние предлагаме комплексно обслужване: обслужване от СТМ; оценка и управление на риска; обективизация на хигиенните фактори и условия на труд от акредитирани по БСА лаборатории; измервания и кусове за електробезопасност; лабораторни изследвания на околната среда от акредитирани по БСА лаборатории; организация на всички видове профилактични медицински прегледи и изследвания, на място или в поликлинични условия; разработваме комплексни досиета по пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация, в съответствие с Наредба № Iз – 2377 на МВР; разработваме комплексни досиета на новостроящи се обекти, в съответствие с Наредба № 2 за СМР; подготвяме документацията, свързана с фирмените Програми за управление на отпадъците; извършваме психологични изследвания във връзка с труда; водим и консултираме по въпросите, свързани със счетоводството на фирмите, в това число и по счетоводството на здравословните и безопасни условия на труд, и други. От нас получавате повече, отколкото ни плащате.
Ние можем да Ви обслужим в кое и да е населено място в страната.
Ние имаме разработен Правилник за дейността, включващ Система за качество и етични норми за поведение, който ни задължава да поддържаме постоянна обратна връзка с Вас, с цел нейното оптимизиране, както и да пазим Вашия имидж. Ние се обръщаме с респект и внимание към всеки Ваш въпрос и проблем, винаги сме на разположение, и на нас може да се разчита.

Ние сме коректни, и търсим коректност. Само некоректните Работодатели се оплакват, а ние си пазим хляба, с много труд и отговорност към Вас.

Ако Вие искате работа и качество, то сте попаднали на подходящото място. Успех !

УСЛУГИ

1. Обслужване – СТМ

Обслужването от Служба по трудова медицина е първия и най-важен раздел от предлаганият пакет от услуги. Тази дейност е приоритет в нашата работа. С други СТМ, сключвате Договор за обслужване от СТМ, а получавате само Оценка на риска. Обслужването ни е свързано с ежедневните Ви нужди и въпроси, някои ги решавате сами, но ние въвеждаме плановост, отчетност и точна визия за Вашите права и задължения.
Предлагаме разработки, съобразени и в пълен обем с всички Ваши задължения по Кодекса на труда, Закона за здравословни условия на труд, и поднормативните им уредби. Те са повече от 40 броя Модели, във вид, готови за подпис и печат. Не е необходимо да се четат и следят нормативните документи, ние ще правим това, вместо Вас. Ако спазвате нашите препоръки, гарантираме качество по управлението на здравословните и безопасни условия на труд, и безпроблемни проверки от Дирекции “Инспекция по труда”.
Моделите обхващат съответния проблем най-пълно; например Модела за инструктажите, като най-познат, съдържа следните разработки: заповед за видовете инструктажи, тяхната продължителност и инструктиращи лица; модел за служебна бележка за проведен начален инструктаж; заповед за утвърждаване на Програма с разработени теми за отделните видове инструктажи, и тяхното отчитане; заповед за определяне. на видовете обучения, тяхната продължителност, обучаващи лица и начин на водене на документацията, разработени протоколи за проведени обучения и т.н.
Всички материали са адаптирани конкретно за съответното предприятие, и са във вид, готов за подпис и печат.
Ние сме участвували в разработването на всички нормативни документи в Министерство на здравето, свързани с работата на Службите по трудова медицина, и продължаваме да участвуваме. Затова, четем и през редовете на обнародваните материали. В условията на пазарната икономика, ако не си полезен на един Работодател, той ще се излъже един път, но после ще се откаже от теб, и даже и на свои колеги ще каже. Не това е нашата цел. Ние искаме честно и почтено да работим, Работодателя да разчита на Нас и да ни рекламира. Това става с много труд и напрежение. Затова се радваме, че се спират регистрациите в Министерство на здравеопазването на Служби, които нямат специалисти по “Трудова медицина”. Между другото, Ние сме единствените, които още през 2005 година обжалвахме пред Висшия административен съд Наредба № 14 за Службите по трудова медицина, в тази част, и дочакахме промяната в Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ брой 40 от 2007 година. Защото обслужването за Нас не е само работа, тя е единственото, което може да правим и за което сме учили и пръскали време и пари; не ставаме за хамали на гарата, без да ги обиждаме, но народа е казал: Ако имаш кило брашно, дай го на майстор! И още – от всяко дърво, свирка не става! Тъй, че, сбогом на ментетата! И когато избирате Служба, вижте нейният състав в сайта на МЗ, често колеги си продават дипломите, но това не гарантира на съответната Служба достатъчното качество и внимание за Работодателите. И има резон: медика е от София например, а е включен в състава на СТМ, която е на другия край на България, изводите оставям за Работодателите !

2. Група по условия на труд

Всички материали за Комитета или Групата по условия на труд са оформени във вид, готови за подпис и печат, и са съобразени с Наредба № 3 за Службите по трудова медицина, и Наредба № 4 за Комитетите по условия на труд: заповед за изграждане на Комитет/Група по условия на труд; годишен план за работа; готови протоколи за обсъждане в Комитета/Групата по условия на труд; за обученията осигуряваме необходимата литература, в т.ч. нормативни документи, и издаваме легитимни удостоверения за първоначални и ежегодни обучения.
Службата по трудова медицина поддържа постоянен контакт с Комитета/Групата по условия на труд, заедно обсъждаме и решаваме проблемите.
Дейността, свързана с Комитетите и Групите по условия на труд, е част от Обслужването от Служба по трудова медицина, за нея не се плаща отделно.

3. Обучение КУТ

4. Оценка на риска

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, Оценката на риска за здравето и безопасността при работа, не е основна функция на СТМ. Вие може и сами да си направите Оценката, и даже по-добре от нас. Ако не можете или нямате възможност, тогава ние сме готови да я извършим, съвместно с Вас и К/ГУТ.
Оценката на риска обхваща около 17 позиции. Елементи от нея са Заповед за изграждане на Комисия от Оценители; обучение на Оценителите; полицевият анализ от анкетирането, полицевия анализ на здравето по болнични листи, полицевия анализ на здравето по резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания, оценката на привилегиите във връзка с работните места, оценката за възможностите от крупни производствени аварии и екологични произшествия, оценката на санитарно-битовото осигуряване, на организацията на труд и почивка, оценката на опасностите за странични лица, и други. След Оценката се подготвят материалите, свързани с управлението на риска, които нарочно са отделна позиция в сайта, но като позиция в Договора ни, са заедно.
Оценката с управлението на риска е обособена е като отделна позиция в услугите в Договора за обслужване от Служба по трудова медицина, защото повечето предприятия вече имат извършена Оценка на риска. Ако имате Оценка, Ние ще Ви разработим материалите, свързани с управлението на риска.
Всички материали са във вид, готови за подпис и печат.

5. Управление на риска

Управлението на риска за здравето и безопасността на работното място синтезира усилията на Държавата и Работодателите в областта на здравословните и безопасни условия на труд – за здрави, квалифицирани и произвеждащи повече работещи, за по-малко отпуск по болест или злополука, а от там – запазване на технологичния ритъм на работата, отделяне на средства за производството, а не насочването им към квалификация на новопостъпващи работещи, сменили болните/пострадалите и с повече риск от бракова продукция и злополуки.
Службата по трудова медицина е причастна към тези процеси. Разработваме и предлагаме за утвърждаване, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, Програма за управление на риска, с последващи Заповеди и разработки по осигуряване на съответните работещи/работни места с лични предпазни средства и специално работно облекло по Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването и Министертство на труда и социалната политика; по привилегиите, свързани с работното място – предпазна храна и/или добавки, намалено работно време, допълнителен отпуск – съгласно Кодекса на труда, ПМС № 133 от ДВ бр. 103/2006 и Наредба № 11 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика; физиологични режими на труд и почивка, съгласно Наредба № 14 за Службите по трудова медицина и Наредба № 15, на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика ; инструкции и правила за здраве и безопасност, както и Правила за лична хигиена и хигиенно производство, Система за самоконтрол в хранителните заведения, съгласно чл. 277 от Кодекса на труда – тези инструкции и правила отговарят по разработване на изискванията на Наредба № 2 за СМР; План за крупни производствени аварии в съотвествие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за Службите по трудова медицина и Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика; консултации по задължителната застраховка за риск от трудови злополуки, съгласно Наредбата за задължително застраховане за риск “Трудова злополука”; токсикологичен паспорт на използваните химични вещества, съгласно Наредба № 7 на МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, и други.
Инструкциите и Правилата за здраве при работа, Планът за крупни производствени аварии, физиологичните режими за труд и почивка, Списъците на работните места, свързани с ползване на лични предпазни средства, за трудоустрояване, са част от обслужването от Служба по трудова медицина, за тях не се плаща отделно. Поради големият им обем и значение, нарочно са отделени като самостоятелни позиции в сайта.

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

6. Инструкции за безопасност

Разработваме и предлагаме богат избор от Инструкции и Правила за здраве и безопасност, съобразени с рисковете на конкретните работни места, във вид, готов за подпис и печат. Въпреки, че само за инструкциите/правилата за СМР има изисквания за разработването им, всички инструкции и правила, предлагани от нас, отговарят на тези изисквания. Те съдържат: общи изисквания за безопасност; изисквания за безопасност преди работа; изисквания за безопасност по време на работа; необходими лични предпазни средства и специално работно облекло; действия при аварийни ситуации; оказване на долекарска помощ; изисквания за безопасност след работа; задължения на отговорните лица по здравословните и безопасни условия на труд; санкции при неспазване на изискванията. Освен това, разработваме Правила за лична хигиена, Правила за хигиенно производство, система за самоконтрол, и други.
Инструкциите/Правилата за здраве и безопасност са елемент от обслужването от Служба по трудова медицина, но поради големия им обем, са отделен раздел в нашите услуги.

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

7. Правилник за безопасност

Правилникът за здраве и безопасност при работа в едно предприятие е Кодекса на труда, Конституцията и Закона за здравословни и безопасни условия в него, по отношение цялостната организация и контрола по спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Готов за подпис и печат, практически той обхваща всички аспекти на тези процеси, и е елексира не само на дейността на конкретното предприятие, но и на възможностите и квалификацията на Службата по трудова медицина. Ако една Служба по трудова медицина може да разработи такъв Правилник, това подсказва, че тя е професионална и качествена.
Правилникът за здраве и безопасност при работа е разработен в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда. Особено е полезен при сертификация на предприятието по OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:1999) (Ocupational Health and Safety System) “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”, по които сме експерти и одитори, както и на ISO.

Обслужваме около 100 училища, детски градини, Домове, Патронажи и други от системата на МОН, имаме голям опит в тази област, и специално за тях разработваме “Правилник за здраве и безопасност при възпитание, обучение и труд”, както и друга документация, за съгласуване с РИО и контролните органи. Обслужваме и РИО на МОН, така, че своевременно подготвяме актуална информация, свързана с писмата на МОН.
Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

8. Профилактични прегледи

Съгласно Наредба № 3 на МЗ за СТМ, подпомагаме Работодателя с консултации, организация, контрол и анализ на профилактичните медицински прегледи и изследвания. Предлагаме видовете специалисти и изследвания, както и сроковете за извършването на прегледите в годините.

Профилактичните медицински прегледи и изследвания се извършват в съгласие с Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването, от специалисти и лабораторна техника, сформирани в мобилени екипи. Те може да се реализират на място в предприятието, или в поликлинични условия. Апаратурата е съвременна, модерна, компютъризирана, с много малка субективна намеса. Прегледите и изследванията се записват в специални карти, след това се обобщават, на Работодателя се представя анализ, а на личните лекари – извлечение от откритите промени в здравето и от производствените рискове. Последните се задължават да информират Службата по трудова медицина за допълнително направените консултации и изследвания, за да може СТМ адекватно да консултира Работодателя за възможността съответния работещ да изпълнява работата, на която е назначен.
При прегледите задължително присъства лекар от СТМ. Той направлява потока, консултира лицата и лекарите. Ако има проблеми с лекарите, те се подменят с нови.
Практически няма вид преглед или изследване, което не можем да реализираме: електросоматография, ехография, Доплер, ултразвукова диагностика, рентген, флуорография, остеоденситометрия, мамография, цитологични изследвания, токсикологични изследвания, и т.н.
Данните се отразяват в т.н. здравни досиета, за воденето на които Работодателя не заплаща нищо.
Мина времето, когато профилактичните прегледи се правеха отгоре-отгоре. В условията на частният бизнес, това не можем да си го позволим. Затова СТМ прави всичко необходимо, хората и Работодателя да са доволни, за да има качество и резултат от тях. И пак да ни потърсят.

9. Лабораторни изследвания

Лабораторните изследвания се извършват от акредитирани по БСА лаборатории.Предлагаме комплексни услуги.
Службата по трудова медицина извършва обективизация на условията и факторите на работна и околната среда, като:
-параметри на производствен микроклимат (температура, влажност, движение на въздуха);
-шум;
-осветеност;
-запрашеност, в т.ч. и силикозоопасен прах;
-локални и общи вибрации;
-токсични аерозоли в работна среда с експресни и лабораторни методи;
-йонизиращи лъчения в работна среда;
-електромагнитни полета в работна среда;
-токсикологични изследвания;
-газови емисии от малки неподвижни източници в околна среда;
-емисии от сажди и прах в малки неподвижни източници в околна среда;
-шум в околна среда.

10. Електроизмервания

Измерванията за електробезопасност се извършват от акредитирани по БСА лаборатории. Освен това извършваме и обучения за защита на групи по ел.безопасност, със съответните легитимни удостоверения. Предлагаме също така проектиране на подземни комуникации; проектиране, ремонт и монтаж на електрозадвижвания, промишлена електроника и автоматика; сервиз и ремонт на радиостанции “ЛЕН-Б”; ремонт на електрооборудването, кантарите и автоматиката на бетонови центрове
Някои от измерванията са:
-измерване на импеданса на контур “Фаза-защитен проводник”, или “Фаза-РЕN”;
-измерване на дефектно-токови защити;
-измерване на преходно съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни инсталации;
-измерване на активно съпротивление;
-изпитване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
-изпитване на оперативни щанги;
-изпитване на фазоуказателни щанги;
-изпитване на диелектрични килимчета;
-измерване на косинус “Фи” преходни съпротивления, електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно напрежение, волтамперни характеристики на консуматори;
-измервания потенциалите на катодна защита;
-измерване на потенциалната разлика между подземно метално съоръжение и земята;
-изпитване на пробивно напрежение на трансформпреходни аторно масло;
-изпитване на кабели , шинни системи, токови напреженови, силови трансформатори, преходни изолатори, вентилни системи, прекъсвачи,
-изпитване на кондензаторни батерии;
-изпитване на токови, термични и други защити;
-изпитване на токови трансформатори;
-изпитване на напреженови трансформатори;
-изпитване на трафопост;
-изпитване на прекъсвачи;
-изпитване на електродвигатели до 1000 v, асинхронни;
-изпитване на електродвигатели над 1000 v;
-изпитване на специални електродвигатели до 1000 v.

11. Наредба Досие 2 за СМР

Всеки строител знае много добре, че е задължен, преди да започне строителни работи, да има така нареченото Досие и Оценка на риска за строителните работи, съгласно Наредба №: 2 за строително-монтажни работи. Службата по трудова медицина има в състава си строителен инженер, и с допълнителна квалификация като координатор за здраве и безопасност при строителството, с продължителен трудов стаж като орган по безопасност и здраве при работа.
Досието е във вид, готов за подписи и печат. То съдържа всички необходими разработки, като Заповеди, Комисии, План за здраве и безопасност, План за пожарна и аварийна безопасност, Оценка на риска, Програма за управление на риска, в т.ч. инструкции и правила за безопасна работа, Списък на необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло по работни места, категоризиране на обекта по пожаро- и взривоопасност, схеми за евакуация, Дневници за регистриране на огневи работи, потивопожарни Наредби, информационна Табела за безопасност и здраве, Модели за документиране на техническото състояние на скеле, платформи, люлки, и т.н., или всичко, необходимо за пред контролните органи.

Службата по трудова медицина извършва обучения и издава удостоверения, легитимни пред Камарата на строителите, за вписване в нейния регистър, по чл. 17, ал. 2 към т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за Камарата на строителите.

12. Досие ПБЗН

Всеки обект в експлоатация Работодателя трябва да има и да поддържа така нареченото досие по пожарна и аварийна безопасност, съгласно Наредба № Iз-2377 на МВР и МРРБ. Ние разработваме това досие, във вид готов за подпис и печат. Моделът съдържа около 20 разработки, обхващащи всички Вашите задължения по Наредбата, най-пълно. Това са Заповеди, актове, Дневници, протоколи и други.

13. Управление на отпадаците

Това са разработки на хартиен и електронен носител, съгласно Закона за отпадъците, готови за подпис и печат, за съгласуване с РИООС, с цел получаване на правото за администратор по управление на отпадъците. Документацията съдържа около 40 броя разработки, в това число Планове и Инструкции.

 14. Психологични изследвания

В съвременният свят един Работодател трябва да разчита не само на работещите, но и на преките им ръководители. Нараства ролята на психологичните изследвания, свързани с труда. Ние разработваме и предлагаме:
1.ИЗСЛЕДВАНЕ ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС.
2.УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗА КОНКРЕТНАТА СФЕРАКРИТЕРИИ ЗА ЛИЧНОСТНА И ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИТЕ ПРОФЕСИИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОДБОР НА НАДЕЖДНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ.
3.УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В КОЛЕКТИВА: СТЕПЕН НА НАТИСК ВЪРХУ ГРУПАТА ОТ СТРАНА НА НЕЙНИТЕ ЛИДЕРИ – НЕФОРМАЛНИ И ТЕЗИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАТНО – СТЕПЕНТА НА ГРУПОВИЯ НАТИСК ВЪРХУ РАБОТОДАТЕЛЯ ЧРЕЗ ТЕЗИ ЛИДЕРИ И СТЕПЕН НА СОЦИАЛНА ЖЕЛАНОСТ НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ГРУПАТА, СТЕПЕН НА „КОХЕЗИЯ/СПЛОТЕНОСТ” В ГРУПАТА, И ДРУГИ.

15. Счетоводни услуги

 

Счетоводство на фирми; годишно счетоводно приключване; счетоводни, финансови и консултативни услуги; консултации по трудови и осигурителни отношения; счетоводство на здравословните и безопасни условия на труд. Ежегодно събираме контрагентите си и ги обучаваме по счетоводството на здравословните и безопасни условия на труд, съвместно с нашия магистър по счетоводство и контрол.

КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина “Д-р Илия Рупов” ЕООД – stm-sliven.eu

Д-р Илия Рупов - Управител
Адрес: гр. Сливен, Комплекс “ПЕЧ”, 3 ет., офис 22
Тел.: 044 622 320; 044 662 667
Моб. тел.: 0887 31 22 64; 0887 20 45 77; 0889 29 06 03; 0896 72 12 92; 0878 54 09 09; 0878 68 08 98
E-mail: office_at_stm-sliven.eu


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: stm-sliven.eu

Comments are closed.