Служба по трудова медицина “Кортекс”

June 12, 2013

STM-Kortex-220x110Всяка фирма е задължена по КТ и закона /ЗЗБУТ/ да осигурява на работниците си обслужване от СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА и да има сключен договор за годишно обслужване със СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА.

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА оказва съдействие на фирмите при:

Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;
Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;6
Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;
Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;
Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;
Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” е регистрирана в Министерство на Здравеопазването с Удостоверение № 50/2008г.

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” има офис в гр.Стара Загора, който обслужва района на Стара Загора, Хасково и Димитровград.
Организацията на дейността в СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” се извършва от специалисти с висше техническо, икономическо и медицинско образование, с необходимата квалификация по здравословни и безопасни условия на труд.
СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” работи в тясно сътрудничество с Акредитиран Орган за Контрол от вид А – “ЕФЕКТ КОНТРОЛ” за извършване специализираните измервания на факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, химични агенти, ел. безопасност и ел. импеданс / фаза-нула защитен контур /
От създаването си до настоящия момент СТМ / Служба по Трудова Медицина “КОРТЕКС” обслужва над 700 фирми.
СТМ / Служба Трудова Медицина “КОРТЕКС” има опит в обслужването на фирми в сферата на услугите и търговията, леката промишленост и строителството, както и държавната администрацията, здравеопазването и др.

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” предлага:

 • Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;
 • Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;
 • Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;
 • Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;
 • Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;
 • Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” подпомага фирмите при изготвяне на пълна документация по ЗБУТ в синхрон с действащото законодателство.

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” се грижи за периодичното актуализиране на всички вътрешно фирмени документи по ЗБУТ при изменение на действащата нормативна база.

 • Ежегодно попълване и подаване на Декларация / Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ
 • Документация по организиране и провеждане на инструктажите – заповеди, програми, инструкции
 • Предоставяне на книга за начален инструктаж
 • Предоставяне на книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
 • Предоставяне на книга за ежедневен инструктаж
 • Предоставяне и заверка на ревизионна книга, съгласно изискването на чл.408 от КТ – регистрация в Дирекция “ОИТ“
 • Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж
 • Програма за инструктаж на работното място
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
 • Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
 • Заповед за определяне на длъжностно лице по чл.403 от КТ
 • Заповед за определяне на видовете инструктаж и обучения
 • Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
 • Заповед и програма за оценка на риска
 • Заповед и програма за определяне на мерки за намаляване на риска
 • Длъжностни характеристики
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Правила за работната заплата
 • Графици и заповеди за разпределение на работното време и ползване на отпуските
 • План за ликвидиране и предотвратяване на бедствия, аварии и катастрофи
 • Заповед по Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна хранаи/или добавки към нея
 • Заповеди по реда на Наредба № І-209 от 2004г. и Наредба 16-116 от 2008г.
 • Заповед за определяне местата за трудоустрояване
 • Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти
 • Предоставяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически инструменти
 • Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Изготвяне на споразумение при работа на двепредприятия на обща площадка/територия
 • Заповед и списък за ЛПС / лични предпазни средства / и работно облекло
 • Изготвяне на заповед за физиологични режими на труд и почивка
 • Предоставяне на декларация за трудова злополука – образец
 • Организация за изграждане на КУТ или ГУТ – документи
 • Инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения / оборудване
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд
 • Правила за първа долекарска помощ
 • Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО
 • Заповеди за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност.

ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ОТ СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА ЗА ГОДИШНО ОБСЛУЖВАНЕ И НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО!

КОНТАКТИ

Служба трудова медицина “Кортекс” – stm-kortex.com

Адрес: гр. София, ул. “Здраве” N21
Тел.: 02 953 41 13, 02 953 41 15
Моб. тел.: 088 721 15 91, 088 791 29 02
Е-mail: brain_at_kortex-bg.com и lasova_at_kortex-bg.com
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 19.00, след предварително записване

Oфис Стара Загора
Сити център – източен вход
Партер офис 33
Тел.:+359 42 98 39 36
GSM: 0886 431 472


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: stm-kortex.com

Comments are closed.