ХЕСПА ООД – Комплексен център за безопасност и здраве при работа и околна среда

July 3, 2013
ЗА НАС

Hespa220x110ХЕСПА ООД е основана през 1991 г. като Лаборатория за електрически измервания. В продължение на 18 години, компанията разширява обхвата си на дейност. Днес ХЕСПА ООД продължава да разширява дейността си в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. Компанията е специализирана като комплексен център в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА в България, характеризиращ се с високо качество на предлаганите услуги, както и с професионализъм, точност и коректност на ръководството и персонала.

Като ОРГАН ЗА КОНТРОЛ, ХЕСПА ООД е специализирана в контрол на електрически, физични и химични фактори на работната среда, както и в ОЦЕНКА НА РИСКА на заетия персонал, работните места и работните помещения. Компанията предлага не само ОЦЕНКА НА РИСКА, но и изготвя ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИИ за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска. ХЕСПА ООД функционира и като УЧЕБЕН ЦЕНТЪР за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи по безопасност на труда. Направление СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА към ХЕСПА предлага анализ на здравословното състояние на работещите. Компанията предлага и проектиране, изграждане, профилактика и ремонт на електрически уредби и съоръжения.

Най-новото направление в ХЕСПА ООД е контрол на ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ОТДЕЛЯНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (прах, химични агенти).

Персонал

ХЕСПА ООД разполага с постоянен персонал от специалисти, притежаващи подходящ опит, знания, техническа правоспособност, професионална подготовка и квалификация за изпълнение на функциите си. Съществува система за обучение, която гарантира повишаване квалификацията на персонала в Дружеството.

Система по качество

Дружеството, чрез Органа за контрол, е внедрило и прилага СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО, съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005.

Технически средства

В ХЕСПА ООД са внедрени и се използват високи технологии за осъществяване на дейността. Техническите средства за контрол са произведени от водещи европейски и американски производители и се калибрират периодично от български и европейски организации. Използват се компютърни технологии при управление на качеството.

Политика, цели и ангажименти

ХЕСПА ООД гарантира обективна оценка, ефективност и качество на извършваните дейности. Служителите в Дружеството изразяват политиката, целите и ангажиментите по отношение на качеството, като се придържат към: изискванията на документите от Системата по качество; изискванията на нормативните актове; изискванията за независимост и безпристрастност. Всички служители в ХЕСПА ООД гарантират професионализъм, точност и коректност, с оглед постигане на качество в дейността и удовлетвореност на клиентите.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Във връзка със:

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997г.
• Наредба 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ДВ бр. 72/2003г.
• Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
Орган за Контрол “ХЕСПА” в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА е акредитиран от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” със СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ Рег. номер 81 ОКС валиден до 30.09.2014 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005.

Oбхватът на акредитация включва:
Контрол на:
I. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:
• Съпротивление на изолация;
• Заземителни и мълниезащитни заземителни инсталации – преходно съпротивление, специфично съпротивление на почвата.
II. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V:
• Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
• Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /Дефектно токови защити – Fi прекъсвачи/.
III. Електрозащитни средства: изолиращи щанги, измервателни щанги; изолиращи клещи, токоизмервателни клещи; указатели за напрежение; инструменти с изолиращи дръжки; диелектрични боти и ръкавици; гумени диелектрични боти и галоши; гумени диелектрични килимчета и пътеки.
IV. Трансформаторно масло – пробивно напрежение.
V. Физични фактори на работна среда:
• Осветление
• Шум
• Микроклимат
• Електромагнитни полета
VI. Химични фактори на работната среда – нетоксични прахове и химични агенти във въздуха на работната зона.
VII. Климатични и вентилационни инсталации.
VIII. Електрохимична защита на подземни метални съоръжения – стационарен потенциал, поляризационен потенциал, аноден заземител.
IX. Топлинно излъчване на уреди, апарати, машини, съоръжения и др. – температура на излъчване на обекта чрез термовизионен метод на контрол.
X. Атмосферен въздух – прах.
XI. Емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (прах, химични агенти).

ЕМИСИИ

Във връзка с:

Наредба 14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ бр. 88/1997 г., изм. и доп. бр.8/2002 г.)
Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.)
Наредба 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999, изм. и доп. бр. 52/2000 г., бр. 93/2003 г.)
Наредба 10 за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове)

ХЕСПА ООД е акредитирана за контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (прах, химични агенти). В тази област, “ХЕСПА” контролира концентрацията на:

  • въглероден оксид
  • азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид)
  • серен диоксид
  • кислород
  • общи въглеводороди
  • прах
ТЕРМОГРАФСКИ АНАЛИЗ

“ХЕСПА” ООД предлага термографско измерване и анализ на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения, включващи:

1. Термографски контрол – заснемане на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения.

2. Визуална снимка на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения.

3. Издаване на Сертификат и Протокол за съответствие на термографски контрол на хартиен и електронен носител.

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Във връзка със:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
Наредба 3 на МЗ от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина

Служба по Трудова Медицина “ХЕСПА” е регистрирана с УДОСТОВЕРЕНИЕ 182-1 от 16.05.2008 г. от Министерство на Здравеопазването и предлага:

Обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на работещите по трудов договор:

Разработване и въвеждане на здравни досиета.

Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд.

Цялостна консултативна дейност на задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 3 за Службите по трудова медицина.

Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, ограничаване, отстраняване, и/или ликвидиране на риска при работа.

Участие в заседанията на Комитет Условия на Труд / Група Условия на Труд.

Разработване на вътрешно-фирмен одит по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд.

Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Във връзка със:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска (ДВ бр. 47 от 21.05.1999 г.)

И съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ 456 от 29.09.2000 г. от Минногеоложки Университет, гр. София,

“ХЕСПА” ООД извършва ОЦЕНКА НА РИСКА на работещите по трудов договор, работни места, помещения и оборудване, в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

ОЦЕНКА НА РИСКА за здравето и безопасността на работещите по трудов договор включва:
План за Превенции – реализиране на мероприятия за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Превенции за здравето и безопасността на работещите.

Фирмена политика – Мерки и изисквания за осигуряване на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Цели, задължения, отговорности, план за работа и обучение на Комитета по условия на труд (КУТ) или Групата по условия на труд (ГУТ).

Професионална етика от работещите в Дружеството/Фирмата.

Нормативни актове за ОЦЕНКА НА РИСКА.

Методика за ОЦЕНКАТА НА РИСКА.

Диференциране – Идентификация и ОЦЕНКА НА РИСКА по дейност (извършвана работа) на работещите.

Диференциране – Идентификация и ОЦЕНКА НА РИСКА на работно място, работна зона, работна среда, работно оборудване, използваните суровини и материали и други странични фактори.

Констатации – изводи за БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

Мероприятия и контрол на професионалните рискове.

Съвместно разработване на Препоръки за мерки по управление и контрол на професионалните рискове след ОЦЕНКАТА НА РИСКА.

Реализиране на предложените препоръки от ОЦЕНКАТА НА РИСКА във възможно най-кратък срок, за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Във връзка с:
Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21 / 2005.
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ бр. 34 / 2004.
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ДВ бр. 32/2004.
Наредба 3 от 14.10.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004.
Наредба 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.
Наредба 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, ДВ бр. 72/2004 г.
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64 / 18.07.2008 г.
Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения обн. ДВ бр. 60/25.07.2006 г.
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ДВ бр. 97/2002 г.
Наредба 10 / 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
Наредба 3 / 14.05.1996 г. за инструктажа на работници и служители по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ бр. 44/1996 г.
Наредба 4 / 03.11.1998 г. за обучение на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, ДВ бр. 133/1998 г.

И съгласно РАЗРЕШИТЕЛНО РД-16-489 от 22.05.2007 г., издадено от Министерство на Икономиката и Енергетиката

и

РАЗРЕШИТЕЛНО 1774 от 29.09.2005 г., издадено от Изпълнителна Агенция “Главна Инспекция по Труда – ИА ОИТ” гр. Пазарджик, Учебен Център “ХЕСПА” предлага:

Обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи на електротехнически и неелектротехнически персонал по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА и затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби.
Издаване на Протокол за проведен изпит за квалификационна група по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
Издаване на Удостоверение за придобита квалификационна група по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
Издаване на Протокол и Удостоверение за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби.

ИНЖЕНЕРИНГ

“ХЕСПА” ООД предлага проектиране, изграждане, профилактика и ремонт на електрически уредби и съоръжения:
Периодична профилактика и ремонт на ГРТ, РТД и РТО.

Изграждане, поддръжка, ремонт и монтаж на силови и осветителни инсталации.

Лабораторен инженеринг в т. ч.: зануляване, отстраняване на офазяване и неефективно зануляване на машини и съоръжения.

Изграждане и подобряване на работни и повторни заземители, мълниезащити, токоотводни спусъци.

ГАЛЕРИЯ

Hespa220x110thermo_2RAZRESHITELNO_ZA_OBUCHENIEMINOLTA DIGITAL CAMERAReading and recording resultsGetting ready for measurements and testsPlanning and discussingMeasuring and recording resultsInspection Body CertificateUDOSTOVERENIE-STM
КОНТАКТИ

ХЕСПА ООД  - hespa-bg.com
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Алеко Константинов 11, ет. 4
Тел.: 034 44 20 70; 02 873 4271, (0887) 88 54 64, (0885) 54 72 52, (0885) 54 78 10
E-mail: info_аt_hespa-bg.com, hespa_ltd_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.